Сүт және сүт өнімдерінің микробиологиясы

ЖАҢА КІТАП!

Ф. Диханбаева

Сүт және сүт өнімдерінің  микробиологиясы. – Астана: Фолиант, 2017.

Оқу құралында микроорганизмдердің тірі әлем жүйе­сіндегі орны, микро­организмдер жүйелілігі мен но­менклатурасы, бактериялар жіктелуі, пішіндері және қозғалуы, микроорганизмдер физиологиясы және ты­ныс алуы, сонымен қатар қоршаған ортаның адам өмірі­не маңызы қарастырылған.
Сондай-ақ сүт және сүт өнімдерінің микробиология­сы, сүт өндірісіндегі ма­ңыз­ды микроорганизмдер си­пат­та­масы, сүт өндірісінде қолданатын ашыт­қылар, олар­дың классификациясы, сүт өнімдерін өндірудегі биохимиялық про­цестер толық түсіндірілген.
Оқу құралы 1224000 – Сүт өнімінің өндірісі мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған.